นโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของแพนเธอร์ร่า

บทนำ

บริษัท แพนด์ ไอที อินเตอร์เทรด จำกัด (ในนามเครื่องหมายการค้า”แพนเธอร์ร่า”) เชื่อว่าความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง

ตามข้อผูกพันของบริษัทในการเคารพและคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน บริษัทจะปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานเหล่านี้

 1. บริษัทจะเรียนให้ท่านทราบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำการเก็บรวบรวม และจะขอความยินยอมจากท่านตามที่เห็นสมควรเพื่อเก็บรวบรวม ประมวลผลใช้งาน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 2. บริษัทจะระบุวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมและประมวลผลอันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 3. บริษัทเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์การใช้งานที่ระบุเท่านั้น
 4. บริษัทจะใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมเท่านั้น ยกเว้นได้รับความยินยอมจากท่าน หรือตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดหรืออนุญาต และบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้ตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์เหล่านั้นเท่านั้น
 5. บริษัทจะพยายามดำเนินการให้แน่ใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
 6. บริษัทจะจัดให้มีเทคนิคและมาตรฐานองค์กรที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม
 7. บริษัทจะจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อให้การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความโปร่งใสตามสมควรเท่าที่จะเป็นไปได้
 8. ท่านจะมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและจะสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้องตามความเหมาะสมและตามสิทธิของท่านที่ได้รับตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
 9. บริษัทยินดีรับฟังความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการเหล่านี้ นโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวนี้ และกฎหมายที่ใช้บังคับ

ขอบเขตนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัว

 1. 1. เป้าหมายของนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัว

นโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายวิธีการที่ อุปกรณ์แพนเธอร์ร่าใช้ในการจัดการและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และสิทธิและทางเลือกต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน นโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวนี้ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมรับจากท่านเมื่อท่านใช้แอปพลิเคชันเพื่อการติดต่อสื่อสารผ่าน PANTHERA (“แอปพลิเคชันแพนเธอร์ร่า”) บริการต่าง ๆ ที่มีให้เลือกในแอปพลิเคชันแพนเธอร์ร่า และแอปพลิเคชันอื่นที่รวมอยู่ในหรือทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันแพนเธอร์ร่า (เรียกรวมกันว่า “แอปพลิเคชัน”) ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจากท่านเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่บริษัทดูแลซึ่งเกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันต่าง ๆ ของบริษัท (“เว็บไซต์”) (ทั้งแอปพลิเคชันและเว็บไซต์เรียกรวมกันว่า “บริการ”) และข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่ได้รับจากผู้ใช้บริการคนอื่นๆ

เพื่อให้นโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของบริษัทง่ายต่อการทำความเข้าใจยิ่งขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ บริษัทอาจจัดทำคำแปลตามภาษาท้องถิ่นของท่านเพื่อการอ้างอิง ซึ่งปัจจุบันนี้ มีคำแปลเป็นภาษาไทย อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ของบทบัญญัติใดๆ ในฉบับแปล ขัดแย้งกับนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวฉบับภาษาอังกฤษ ให้ใช้ฉบับภาษาอังกฤษแทน เว้นแต่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม ที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต

ท่านสามารถเข้าถึงนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวฉบับล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท

 

 1. 2. นโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวใดที่ใช้บังคับกับบริการอื่น ๆ ของแพนเธอร์ร่า

ผู้ใช้อาจขอรับบริการเพิ่มเติมจากแพนเธอร์ร่าหรือบริษัทในเครือของแพนเธอร์ร่าได้ (“บริการเพิ่มเติม”)  เนื่องจากผู้ใช้แต่ละรายมีความต้องการและทางเลือกที่อาจแตกต่างกันไป บริษัทจึงจัดให้มีนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวที่แยกต่างหาก หรือบันทึกต่อท้ายนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวนี้สำหรับบริการเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง นโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวที่แยกต่างหาก และบันทึกต่อท้ายต่าง ๆ จะอธิบายประเภทข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวม วัตถุประสงค์การใช้งาน และนโยบายอื่น ๆ ที่อาจใช้บังคับกับบริการเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องนั้น ๆ เมื่อท่านเลือกใช้บริการเพิ่มเติม ท่านจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวหรือบันทึกต่อท้ายที่ใช้บังคับ ซึ่งเป็นส่วนเพิ่มเติม หรือแก้ไขจากนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวนี้ จากนั้น ท่านจึงจะสามารถเข้าถึงบริการเพิ่มเติมดังกล่าวได้

ขอเรียนให้ทราบว่า ท่านสามารถตรวจสอบนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวและบันทึกต่อท้ายได้ตามบริการที่ใช้

 

 1. ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

ในการให้บริการแก่ท่าน แพนเธอร์ร่าเก็บรวบรวม โอนและใช้งานข้อมูลประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

3.1. ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ของท่าน

เมื่อท่านสร้างบัญชีแพนเธอร์ร่า เพื่อเข้าใช้บริการ (“บัญชีผู้ใช้”) แพนเธอร์ร่าจะขอให้ท่านระบุหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่จำเป็นเนื่องจากบริษัทอาจส่งข้อความผ่านเอสเอ็มเอสไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านระบุเพื่อตรวจจับและป้องกันอย่างต่อเนื่องมิให้มีการใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือใช้ในลักษณะฉ้อฉล หรือในทางมิชอบ นอกจากนี้ บริษัทอาจใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านลงทะเบียนนี้เพื่อส่งข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริการให้แก่ท่านอีกด้วย

ทั้งนี้ ท่านอาจเลือกสร้างบัญชีแพนเธอร์ร่าโดยใช้บัญชีเฟซบุ๊กของท่าน ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทมิได้เก็บรหัสผ่านเฟซบุ๊กของท่าน

3.2. ข้อมูลอุปกรณ์และบันทึกการเข้าถึงเมื่อท่านใช้บริการของบริษัท

เมื่อท่านใช้บริการของบริษัท บริษัทอาจขอรับและเก็บรักษาข้อมูลแสดงตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์หรือบันทึกข้อมูลที่ได้มาโดยอัตโนมัติจากอุปกรณ์ของท่านบางรายการ อาทิเช่น ประเภทอุปกรณ์ ประเภทระบบปฏิบัติการ เลขที่อยู่ไอพี ข้อมูลเบราว์เซอร์ รวมถึงประเภทและการตั้งค่าภาษา ตัวระบุเครื่อง ข้อมูลคุ๊กกี้ ตัวระบุโฆษณา หรือตัวระบุแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่

ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับบริษัทในการตรวจจับและป้องกันอย่างต่อเนื่องมิให้มีการใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือใช้ในลักษณะฉ้อฉล หรือในทางมิชอบ ตลอดจนเพื่อให้บริการที่คุณสามารถกำหนดเองได้และให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดกับอุปกรณ์ของท่าน  นอกจากนี้ ขอเรียนให้ทราบว่า ตัวระบุโฆษณาของบุคคลภายนอกอาจเชื่อมโยงกับบัญชีของท่านผ่านตัวระบุภายในของบริษัท

 

 ข้อมูลอื่นใดอีกบ้างที่แพนเธอร์ร่าอาจเก็บรวบรวม

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการ บริษัทจึงจัดให้มีฟังก์ชั่นเพิ่มเติม รวมถึงฟังก์ชันการเข้าถึงบัญชีของท่านได้จากอุปกรณ์หลายเครื่อง การช่วยท่านในการค้นหาเพื่อนผ่านบริการ หรือเพื่อการให้บริการมีประสิทธิภาพ สะดวกแก่การใช้ และเพลิดเพลิน มากยิ่งขึ้น หากท่านเลือกใช้ฟังก์ชันดังกล่าว หรือเลือกใช้บัญชีของท่านบนอุปกรณ์หลายเครื่อง บริษัทอาจขอให้ท่านระบุข้อมูลต่อไปนี้

 1. 1. อีเมล์แอดเดรส [ระบุหรือไม่ก็ได้]

ท่านอาจต้องการเข้าถึงบัญชีของท่านจากอุปกรณ์หลายเครื่องได้ (“ล็อกอินหลายเครื่อง”) หรือโอนบัญชีของท่านจากอุปกรณ์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งได้ (“การโอนบัญชี”) ท่านจะต้องระบุอีเมล์แอดเดรสของท่าน และรหัสผ่านและ/หรือรหัสลับส่วนบุคคล (PIN) แก่แพนเธอร์ร่าเพื่อที่บริษัทจะได้เชื่อมโยงอุปกรณ์ของท่านกับบัญชีของท่าน บริษัทอาจส่งข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินการของบริการให้แก่ท่านผ่านทางอีเมล์แอดเดรสที่ท่านลงทะเบียนไว้ได้

ขอเรียนให้ทราบว่า หากท่านเปลี่ยนใจในภายหลัง และไม่ประสงค์จะระบุอีเมล์แอดเดรสอีกต่อไปแล้ว ท่านสามารถลบออกเมื่อใดก็ได้โดยไปที่เมนู “ตั้งค่า” > “บัญชี” ในแอปพลิเคชันแพนเธอร์ร่า

2.แพนเธอร์ร่าไอดี [ระบุหรือไม่ก็ได้]

เพื่อให้เพื่อนของท่านค้นหาท่านในบริการได้ง่ายยิ่งขึ้น ท่านอาจเลือกระบุชื่อแพนเธอร์ร่าไอดี (“สำหรับบัญชี) ของท่านได้ และอนุญาตให้เพื่อนของท่านค้นหาท่านจากแพนเธอร์ร่าไอดีได้ หรือท่านอาจเลือกไม่อนุญาตให้ผู้ใช้แพนเธอร์ร่ารายอื่นติดต่อท่านโดยใช้ไอดีแพนเธอร์ร่าของท่านก็ได้ ขอเรียนว่า ผู้ใช้แพนเธอร์ร่ารายอื่นจะไม่สามารถมองเห็นแพนเธอร์ร่าไอดีของท่านหากไม่ได้อนุญาตและแพนเธอร์ร่าไอดี ของท่านอาจเป็นนามแฝงได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นชื่อจริงของท่าน

 1. 3. หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อในสมุดโทรศัพท์ของท่าน [ระบุหรือไม่ก็ได้]

เพื่อให้เป็นการง่ายยิ่งขึ้นในการค้นหาเพื่อนของท่านในการใช้บริการท่านอาจเปิดใช้งาน “เพิ่มเป็นเพื่อนอัตโนมัติ” ในแอปพลิเคชันแพนเธอร์ร่า หากท่านเลือกเปิดใช้งานบริษัทจะเก็บรวบรวมหมายเลขโทรศัพท์ (และอีเมล์แอดเดรส ) ในสมุดโทรศัพท์ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน และทำให้ท่านสามารถเพิ่มบุคคลเป็นเพื่อนในบริการได้ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ให้ความยินยอมให้สามารถค้นหาจากหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมล์แอดเดรสได้ (“บริการเชื่อมโยงบัญชี”) เมื่อท่านเพิ่มบุคคลใดเป็นเพื่อนในบริการแล้ว ท่านจะสามารถเข้าถึงข้อมูลบุคคลดังกล่าวผ่านบริการได้ บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากหมายเลขโทรศัพท์ (และอีเมล์แอดเดรส) ในสมุดโทรศัพท์ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่านเท่านั้น บริษัทจะไม่เก็บรวบรวมชื่อผู้ติดต่อหรือข้อมูลใด ๆ จากช่องข้อมูลอื่น ท่านสามารถเปลี่ยนใจเลิกใช้บริการเชื่อมโยงบัญชีเมื่อใดก็ได้โดยการปิดการใช้งานที่ “ตั้งค่า” -> “บริหารรายการเพื่อน” หากท่านปิดการใช้งาน ข้อมูลที่ท่านระบุไว้ผ่านการใช้งานในส่วนนี้จะถูกลบออกตามสมควรทันที ตามที่แจ้งไว้ข้างต้น หากท่านเลือกให้หมายเลขโทรศัทพ์ของท่าน ผู้ใช้คนอื่นอาจะไม่สามารถค้นหาท่านผ่านฟั่งชั่น “เพิ่มเป็นเพื่อนอัตโนมัติ” ได้

หากท่านต้องการเชิญเพื่อนหรือผู้ติดต่อแต่ละคนให้เชื่อมต่อกับท่านโดยใช้แอปพลิเคชันแพนเธอร์ร่า ท่านอาจส่งคำเชิญโดยตรงทางเอสเอ็มเอส หรืออีเมล์โดยตรงจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน โดยใช้สมุดโทรศัพท์ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่าน เมื่อท่านใช้ฟังก์ชันการส่งคำเชิญเป็นเพื่อนในแอปพลิเคชันแพนเธอร์ร่า (“บริการบอกเพื่อน”) บริษัทจะเข้าถึงสมุดโทรศัพท์ของท่านเพื่อค้นหาเพื่อนของท่าน หลังจากที่พบเพื่อนของท่านแล้ว ท่านสามารถส่งคำเชิญโดยตรงไปยังเพื่อนและผู้ติดต่อแต่ละคนผ่านทางแอพพลิเคชั่นแพนเธอร์ร่า

 1. 4. ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง [ระบุหรือไม่ก็ได้]

ในการใช้แอปพลิเคชันแพนเธอร์ร่า ท่านไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของท่าน (“ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์”)  อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดให้มีคุณสมบัติพิเศษเพื่อใช้งานข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่าน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานให้แก่ท่าน

ในกรณีอื่น ๆ ที่บริษัทเก็บรวบรวมหรือใช้งานข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของท่านเพื่อการให้ใบริการเพิ่มเติม บริษัทจะให้คำบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ท่านและขอรับความยินยอมล่วงหน้าจากท่านก่อน

 1. 5. ข้อมูลติดต่อสำหรับบริการหลังการขาย [ระบุหรือไม่ก็ได้]

ในบางกรณีท่านอาจประสงค์ที่จะติดต่อกับบริษัทเพื่อขอรับบริการช่วยเหลือจากเรา หากท่านติดต่อบริษัทผ่านแบบฟอร์มติดต่อของบริษัท หรือโดยวิธีการอื่น บริษัทอาจขอรับและเก็บรักษาข้อมูลใด ๆ ที่ท่านเลือกระบุไว้ ซึ่งรวมถึง ชื่อของท่าน ข้อมูลการติดต่อของท่าน เช่น อีเมล์แอดเดรสของท่าน หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน ตลอดจน ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่านหรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เช่น ประเภทอุปกรณ์ และประเภทระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ดังกล่าว บริษัทจะใช้ข้อมูลนี้ในการแก้ไขและตรวจสอบปัญหาที่ท่านส่งมายังบริษัท เพื่อให้การช่วยเหลือแก่ท่าน และเพื่อปรับปรุงบริการช่วยเหลือลูกค้าของบริษัทต่อไป เราอาจประมวลผลข้อมูลนี้ที่เกี่ยวกับความช่วยเหลือที่ท่านร้องขอมา จัดการกับบัญชีผู้ใช้ของท่าน และเก็บข้อมูลนี้ไว้ตามบทบัญญัตินโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวนี้

 1. 6. ข้อมูลติดต่อสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการขายและการสำรวจลูกค้า [ระบุหรือไม่ก็ได้]

บริษัทอาจขอรายละเอียดการติดต่อของท่าน (เช่น ชื่อ ที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์แอดเดรส เพศ และวันเดือนปีเกิดของท่าน) เพื่อยืนยันสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมของท่าน เพื่อให้ท่านสามารถกรอกแบบสอบถามได้และ เพื่อจัดส่งของรางวัลใดๆ ที่ท่านอาจชนะรางวัล และเพื่อการจัดการกิจกรรมอื่น

ข้อมูลจากเว็บไซต์และแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่มีบริการของบริษัทรวมอยู่ด้วย [ระบุหรือไม่ก็ได้]

บริการของบริษัท และ/หรือเว็บไซต์/แอปพลิเคชันต่าง ๆ ของบุคคลภายนอก อาจมีแอปพลิเคชันเสริมของบริษัทรวมอยู่ด้วย เช่น แอปพลิเคชัน “PANTHERA it!”  บริษัทอาจบันทึกข้อมูลการล็อกอินในแพนเธอร์ร่าของท่านผ่านการใช้งานแอปพลิเคชันเสริมดังกล่าว หรือได้รับยูอาร์แอลของเว็บไซต์ที่มีแอปพลิเคชันเสริมของบริษัทซึ่งท่านเยี่ยมชมขณะที่ท่านล็อกอินเข้าใช้บริการของบริษัทผ่านเบราว์เซอร์ของท่าน ขอเรียนให้ทราบว่า จะไม่มีการรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จากเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันดังกล่าวที่มีแอปพลิเคชันเสริมของบริษัทหากท่านล็อกเอาท์จากบริการ

 

ข้อมูลที่สร้างขึ้นซึ่งเกี่ยวกับตัวผู้ใช้เองและแบ่งปันกับผู้อื่น

 

 1. 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเอง [ระบุหรือไม่ก็ได้]

นอกจากข้อมูลตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว ท่านอาจเลือกตั้งค่า ข้อมูลโปรไฟล์ (เช่น แพนเธอร์ร่าไอดี “ชื่อที่แสดง (Display Name)”, รูปโปรไฟล์และแสดงตัวตนของท่านกับผู้ใช้แพนเธอร์ร่าคนอื่นๆ ในบริการ ยิ่งไปกว่านั้นท่านอาจเลือกที่จะสร้างเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเอง เช่น ข้อความที่เป็นตัวอักษรและข้อความเสียง รูปถ่าย วีดิทัศน์ ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ หรือข้อมูลติดต่อของเพื่อนในแพนเธอร์ร่าของท่าน และแบ่งปันเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเองนี้กับผู้ใช้รายอื่น ท่านอาจเลือกแบ่งปันเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเองของท่านมากหรือน้อยเพียงใดก็ได้ และสามารถเลือกว่าจะแบ่งปันเนื้อหาดังกล่าวกับผู้ใดขณะที่ท่านสร้างข้อความได้โดยการเลือกผู้รับเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเองของท่าน และ/หรือผ่านการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในแอปพลิเคชันแพนเธอร์ร่า

ทั้งนี้ โปรดทราบว่า ข้อมูลโปรไฟล์และเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเองที่ท่านแบ่งปันกับบุคคลอื่นนี้ สามารถคัดลอก จัดเก็บ หรือเผยแพร่โดยผู้รับเนื้อหาดังกล่าวได้ และก็มีความเป็นไปได้ที่สามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลภายนอกผู้ที่มิได้มุ่งหมายให้เป็นผู้รับเช่นกัน เนื่องจากเป็นข้อมูลดิจิทัล บริษัทขอให้ท่านระมัดระวังและรอบคอบเมื่อท่านจะสร้างและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลอื่น

 

 1. 2. บริษัทใช้และจัดการข้อมูลของท่านอย่างไร

ในการให้บริการและบริการเพิ่มเติมอื่นใดๆ นั้น แพนเธอร์ร่า ซึ่งเป็นผู้ควบคุมข้อมูลหรือผู้ร่วมควบคุมข้อมูลจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ตามนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวดังนี้

 • เพื่อให้บริการและบริการเพิ่มเติมใดๆ แก่ท่าน และเพื่ออนุญาตให้ท่านส่งข้อมูลของท่านให้แก่ผู้ใช้แพนเธอร์ร่ารายอื่น
 • เพื่อตรวจสอบตัวตนของท่าน
 • เพื่อให้ท่านใช้บัญชีแพนเธอร์ร่าของท่านบนอุปกรณ์หลายเครื่อง และถ่ายโอนไปยังอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่งได้
 • เพื่อช่วยท่านค้นหาผู้ที่ท่านรู้จักซึ่งเป็นผู้ใช้แพนเธอร์ร่าอยู่แล้ว ซึ่งท่านสามารถเชื่อมต่อกันได้โดยใช้แพนเธอร์ร่า และตามที่ท่านได้ตกลงอยู่ก่อน เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้แพนเธอร์ร่ารายอื่นสามารถเชื่อมต่อกับท่านได้
 • เพื่อให้ท่านสามารถซิงค์ (Sync) กับแอปพลิเคชันอื่นของแพนเธอร์ร่า บริษัทในเครือของแพนเธอร์ร่า และหุ้นส่วนธุรกิจของแพนเธอร์ร่า พร้อมด้วยบัญชีแพนเธอร์ร่าของท่านและเพื่อแบ่งปันข้อมูลระหว่างแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่ท่านใช้
 • เพื่อตอบกลับคำขอที่ท่านอาจมีเพื่อใช้บริการเพิ่มเติมของแพนเธอร์ร่า
 • เพื่อดูแลตรวจจับและป้องกันมิให้มีการใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือใช้ในลักษณะฉ้อฉล หรือในทางมิชอบ
 • เพื่อปรับปรุงและ/หรือ ทำให้เหมาะสมในบริการและบริการเพิ่มเติม
 • เพื่อให้บริษัทสามารถให้บริการช่วยเหลือลูกค้า และตอบข้อซักถามและข้อเรียกร้องของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อดำเนินการสำรวจผู้ใช้
 • เพื่อจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับบริการและบริการเพิ่มเติมให้แก่ท่าน
 • เพื่อวัดประสิทธิผลของโฆษณาที่บริษัทแสดงในอินเทอร์เน็ตหรือในสื่ออื่น ๆ
 • เพื่อแจ้งท่านเกี่ยวกับข้อมูลสำคัญอื่นใดเกี่ยวกับบริการและบริการเพิ่มเติม หากจำเป็น
 • เพื่อระบุผู้ชนะการประกวดในกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ เพื่อส่งของรางวัลและเพื่อจัดส่งผลิตภัณฑ์และบริการที่ซื้อ
 • เพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติโดยไม่เปิดเผยตัวตน เกี่ยวกับบริการและบริการเพิ่มเติม และ
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับหรือหน้าที่ตามกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม หากบริษัทแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์การใช้งานแบบเฉพาะเจาะจงเพิ่มเติมในขณะที่บริษัทขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือโดยวิธีการอื่น การแจ้งดังกล่าวจะใช้แทนวัตถุประสงค์การใช้งานทั่วไปที่ระบุในข้อ 4.ก ของนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวนี้

เพื่อช่วยคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่านและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นความลับ บริษัทจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากท่าน โปรดอย่าแบ่งปันรหัสผ่านของท่านกับบุคคลอื่น หรือใช้รหัสผ่านเดียวกับที่ท่านใช้สำหรับบริการอื่น นอกจากนี้ โปรดแจ้งให้บริษัททราบในกรณีที่ท่านสงสัยว่าจะมีการใช้บัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือมีการละเมิดการรักษาความปลอดภัยอื่นใดผ่านแบบฟอร์มติดต่อของบริษัท

 

 1. 3. แพนเธอร์ร่าให้ข้อมูลของฉันแก่บุคคลภายนอกหรือไม่

นอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้นในนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวนี้ และนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวหรือบันทึกต่อท้ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แพนเธอร์ร่าจะไม่ให้ข้อมูลของท่านแก่บุคคลอื่นใดโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน เว้นแต่ว่าบริษัทจะเชื่อโดยสุจริตใจว่า บริษัทจำเป็นหรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการดังกล่าวตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

 

 1. 4. แพนเธอร์ร่าใช้คุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกันหรือไม่

บริษัทใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีการจัดเก็บเฉพาะอื่นที่คล้ายคลึง

คุกกี้ คือ แฟ้มข้อมูลย่อยที่ถูกเก็บรักษาไว้อยู่บนคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ แฟ้มข้อมูลนี้จะเก็บข้อมูลที่เว็บไซต์สามารถใช้อ่านได้อีกเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นในวันหน้า ข้อมูลคุ๊กกี้บางข้อมูลมีความจำเป็นเพราะมิเช่นนั้นแล้วเว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม ส่วนข้อมูลคุ๊กกี้อื่นๆ นั้นช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เยี่ยมชมโดยการจดจำชื่อผู้ใช้ (username) ในทางที่ปลอดภัยและตามภาษาที่ท่านเลือก คุ๊กกี้มีไว้เพื่อให้ท่านมิต้องเติมข้อมูลเดิมๆ ในแต่ละครั้งที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์เราใช้คุ๊กกี้เพื่อ:

 • ช่วยบริษัทในการรักษาข้อมูลเซสชัน (Session) ของท่านเมื่อท่านใช้บริการและ/หรือบริการเพิ่มเติมใดๆ
 • เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยของระบบของเรา
 • เก็บค่าพึงใจ (Preference) และให้บริการที่กำหนดค่าตามความต้องการของท่าน และ
 • ช่วยบริษัทในการทำความเข้าใจว่าประชาชนใช้บริการอย่างไรและเพื่อการปรับปรุงบริการ

เราใช้คุ๊กกี้ของบุคคลภายนอกดังต่อไปนี้ด้วยบนเว็บไซต์

 • ตัวเก็บข้อมูลกูเกิ้ล (Google Analytics)

 

การที่ท่านใช้บริการต่อไป เป็นการบ่งชี้ว่าท่านยอมรับให้บริษัทใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันตามนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัว เบราว์เซอร์ของอินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่อนุญาตให้ท่านควบคุมได้ว่าจะยอมรับการใช้คุกกี้หรือไม่ หากท่านปิดการใช้คุกกี้หรือจำกัดความสามารถในการตั้งค่าคุกกี้ ท่านอาจไม่สามารถรับสิทธิประโยชน์จากเว็บไซต์หรือเข้าถึงทุกฟังก์ชันได้ซึ่งอาจจำกัดการใช้งานโดยรวมของท่าน

 

 

 

 

 1. 5. แพนเธอร์ร่าใช้โมดูลของบุคคลภายนอกหรือไม่

แพนเธอร์ร่าใช้บริการบริษัทตัวแทนโฆษณาที่เป็นบุคคลภายนอกเพื่อลงโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตหรือในสื่ออื่น ๆ  ในการวัดประสิทธิผลของโฆษณาและเพื่อกำหนดว่าจะต้องชำระเงินให้แก่บริษัทตัวแทนโฆษณาดังกล่าวเป็นจำนวนเท่าไร บริษัทจึงติดตั้งโมดูลของบุคคลภายนอกไว้ภายในแอปพลิเคชัน  นอกจากนี้ บริษัทอาจติดตั้งโมดูลของบุคคลภายนอกไว้ภายในแอปพลิเคชันเพื่อช่วยให้บริษัทเข้าใจว่ามีการใช้บริการและ/หรือบริการเพิ่มเติมถูกใช้อยู่อย่างไร ท่านสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่มีการติดตั้งโมดูลของบุคคลภายนอกไว้ภายในได้ที่นี่

 

ทางเลือกของท่าน สิทธิของท่าน  

มันมีความเป็นไปได้ที่แพนเธอร์ร่าอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ใช้บริการในปัจจุบัน ขอเรียนให้ทราบว่า ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ใช้บริการหรือไม่ ท่านสามารถเลือกและมีสิทธิต่าง ๆ ตามหัวข้อนี้หากบริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

 1. 1. ฉันจะควบคุมข้อมูลของฉันได้อย่างไร

ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับ (รวมถึงข้อยกเว้นหรือบทยกเว้นภายใต้กฎหมายดังกล่าว) ท่านอาจมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สิทธิในการแก้ไขข้อผิดพลาดในข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องและสิทธิคัดค้านบนมูลเหตุแห่งกฎหมายการประมวลผลอันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถใช้สิทธิได้โดยตรงภายในแอปพลิเคชันแพนเธอร์ร่าเมื่อใดก็ได้ ตัวอย่างเช่น

 • ในเมนู “โปรไฟล์ (Profile)” ในส่วนของตั้งค่า (Settings) ในแอปพลิเคชัน ท่านสามารถยืนยันและหรือแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน และยังสามารถยืนยันและแก้ไขชื่อที่แสดง และรูปโปรไฟล์ของท่านได้อีกด้วย และ
 • ในเมนู “บัญชี (Accounts)” ในส่วนของตั้งค่า (Settings) ในแอปพลิเคชัน ท่านสามารถยืนยันและ/หรือแก้ไขอีเมล์แอดเดรสที่ลงทะเบียนของท่านได้ และยังสามารถลบอีเมล์แอดเดรสที่ลงทะเบียนของท่านหรือปิดการเชื่อมต่อกับบัญชีเฟซบุ๊กได้อีกด้วย

เพื่อใช้สิทธิใดๆ ของท่ายภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ ท่านอาจติดต่อเราผ่านทางแบบฟอร์มติดต่อ เมื่อตรวจสอบตัวตนของท่านแล้ว บริษัทจะตอบกลับคำขอของท่านภายในระยะเวลาตามสมควรและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  หากท่านต้องการส่งคำขอที่เป็นลายลักษณ์อักษรมายังบริษัท โปรดดูอีเมล์แอดเดรสของบริษัท.

หากท่านไม่ประสงค์จะใช้บริการอีกต่อไปแล้ว หรือหากท่านไม่ประสงค์จะยินยอมให้แพนเธอร์ร่าเก็บรวบรวมและใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไปแล้ว ท่านอาจเลือกลบบัญชีทั้งหมดของท่านได้โดยตรงผ่านแอปพลิเคชันแพนเธอร์ร่า บริษัทจะดำเนินการลบข้อมูลของท่าน

 1. 2. หากฉันเปลี่ยนใจจะทำอย่างไร

หากท่านเปลี่ยนใจในเรื่องที่ท่านประสงค์จะแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลต่อไปมากน้อยเพียงใดเกี่ยวกับการบริการ ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าได้ในแอปพลิเคชันแพนเธอร์ร่า ยกตัวอย่างเช่นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ

 • ข้อมูลโปรไฟล์ของท่าน (เช่น รูปโปรไฟล์ของท่าน ชื่อที่แสดง หรือวลีส่วนบุคคลที่แสดงใต้ข้อความสถานะ )
 • ให้ผู้ใช้แพนเธอร์ร่ารายอื่นติดต่อท่านโดยใช้ไอดีแพนเธอร์ร่าของท่านได้หรือไม่
 • ลงทะเบียนอีเมล์แอดเดรสของท่านหรือไม่
 • เชื่อมต่อบัญชีของท่านกับเฟซบุ๊กของท่านหรือไม่
 • บล็อกหรือปลดบล็อกผู้ใช้แพนเธอร์ร่าบางคน
 • เพิ่มผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติโดยใช้สมุดโทรศัพท์ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่านหรือไม่ หรือ
 • ให้ผู้ใช้แพนเธอร์ร่ารายอื่นที่มีหมายเลขโทรศัพท์ของท่านอยู่แล้ว สามารถติดต่อท่านผ่านแพนเธอร์ร่าได้หรือไม่
 • แบ่งปันหรือไม่แบ่งปันโพสต์ของท่านในไทม์แพนเธอร์ร่าของท่านหรือไม่ และกับใครบ้าง

 

 

ข้อมูลที่สำคัญอื่น ๆ

บริการมุ่งหมายให้บริการแก่ผู้ชมทั่วไป แต่มิได้มุ่งหมายหรือตั้งใจให้ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 13 ปี (“เยาวชน”) ใช้งาน

บริษัทเข้าใจถึงความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่จะต้องคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวทางแอพพลิเคชั่นแพนเธอร์ร่าของเยาวชน และบริษัททราบดีว่าจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ จากเยาวชน

อย่างไรก็ดี หากท่านเชื่อว่าบริษัทได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ จากเยาวชน โปรดแจ้งให้บริษัททราบผ่านแบบฟอร์มติดต่อ หากท่านต้องการส่งคำขอที่เป็นลายลักษณ์อักษรถึงบริษัท โปรดดูที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์ของบริษัทที่ข้อ 6.ข.

หากบริษัททราบว่าบริษัทได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเยาวชนโดยไม่ได้ตั้งใจ บริษัทจะทำการปิดการใช้งานบัญชีที่เกี่ยวข้อง และจะดำเนินมาตรการตามสมควรเพื่อลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวออกจากบันทึกข้อมูลของบริษัทโดยเร็ว

 

กรณีมีข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ/ข้อกังวลใจ

หากท่านมีข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ หรือข้อกังวลใจใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวนี้ หรือนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวอื่น ๆ ของบริษัท โปรดติดต่อบริษัทผ่านแบบฟอร์มติดต่อของบริษัทหรือทำหนังสือมาถึงบริษัทที่

PAND IT INTERTRADE CO.,LTD

Attn: Panthera Privacy Policy

4th Floor MRV Tower

38/5 Moo 4 ,Bangplub, Pakkred,Nonthaburi

11120 Thailand

EMAIL : Pantherathai@gmail.com

 

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวนี้

บริษัทอาจแก้ไขนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของบริษัทเป็นครั้งคราวด้วยเหตุผลหลากหลายประการ ซึ่งรวมถึง เพื่อปรับปรุงแนวทางปฏิบัติการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงบริการของบริษัท และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  บริษัทได้ทำการจัดทำขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 มกราาคม 2561

เมื่อบริษัททำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของบริษัทในสาระสำคัญ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบในบริการของบริษัท หรือโดยวิธีการอื่นตามสมควร บริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วยความรอบคอบ หากท่านตกลงตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โปรดใช้บริการของบริษัทต่อไป แต่หากท่านไม่ตกลงตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และไม่ประสงค์จะใช้บริการของบริษัทอีกต่อไปแล้ว ท่านอาจเลือกปิดบัญชีของท่านได้  ซึ่งการที่ท่านใช้บริการของบริษัทต่อไปหลังจากที่ได้มีการแจ้งให้ท่านทราบเรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้วหรือได้มีการประกาศในบริการของบริษัทแล้ว ถือว่าท่านยอมรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและยินยอมตามนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้แล้ว